Zegt, naar Sneek in de gevangenis werd gebracht en vrij zeker in datzelfde jaar nog is overleden.
Hier de aanhef van genoemd document: "Op huyden den ebben voor ons in den nadere subscriptie verstrekt (aldaer serieuslycken toe gecomitteerd sijnde) de restende volmagten van de Seven Grietenyen en de de Stadt Sloten, pretendeerende de staat van de contributie schuldigen so haare subt.Volgens Taconis betekent bovenstaande, dat de volmachten en andere functionarissen van het waterschap voor het eerst waren bijeengeroepen in het Stadhuis van Sloten, om ten overstaan van een bepaalde commissie een officiële verkiezing van de verschillende functionarissen te houden.De katholieken in Badhoevedorp hebben tegenwoordig een eigen parochie (HH Engelbewaarders) met jouer a la loterie americaine en ligne een kerkgebouw aan de Pa Verkuyllaan.Uitbreiding, in de 15e eeuw had dit nieuwe verband niet veel invloed op de Friese politiek, die vooral gericht was op Oostergo en Westergo.De laatste veranderingen in de samenstelling waren het samengaan van Mirderland en Oosterzeesterland tot de Lemster Vuufge, later Lemsterland, terwijl andersom de Stellingwerven in de grietenijen Ooststellingwerf en Weststellingwerf verdeeld.Spreekt en die plaats had, afstand schijnt gedaan te hebben.Toen we wat ouder waren gingen we niet meer in het dorp naar school, maar gingen we met de bus naar Amsterdam, naar onze eigen school.1517 was deze grietenij Geldersch en denkelijk toen onder het bestuur van den grietman van Hemel.Hij overleed in 1539).
De kerk heeft een korte vierkante toren en een ondiep rechthoekig koor.
Heilige Weg ' van, haarlem naar het toenmalige pelgrimsoord, amsterdam, bekend van het.
Hij vertrok naar het nog door de Spanjaarden beheerste gedeelte der Nederlanden, maar moest met dezen vesting na vesting verlaten (Steenwijk, Groningen, Lingen, Doetinchem).
Genoemde Wybrandt Waltinga, die hierna zal worden vermeld, in 1544 geen grietman is geweest, maar misschien substituut).
(1396:,Geesterland; 1398: die Gheesten".).De heer Albert IJnze Marie Taconis, werd te Heerenveen geboren op en overleed hier op Hij had een intense belangstelling voor en kennis van de geschiedenis van de gemeente Heerenveen en heeft in plaatselijke bladen over een lange reeks van jaren talrijke artikelen over.De zeer Edele Reynalda, ontvanger van deze Grieteny, gesteund door Solcke Romckes, dorpregter binnen ter Oele en Inne Broers, vertegenwoordigden deze Grieteny.De, sloterweg was tot het begin van de 16e eeuw de belangrijkste landverbinding tussen Amsterdam en de rest van.Hij was 1 Oct.Nadat al eerder het interieur werd gerestaureerd werden in 2005 het dak en de torenspits onder handen genomen.Waarschijnlijk is dat te wijten aan de diverse verhuizingen en de Duitse bezetting.